Betalingsvoorwaarden RestoManager Abonnementen

Bij RestoManager streven we ernaar om onze klanten een moeiteloze ervaring te bieden bij het beheren van hun restaurantactiviteiten. Om deze service optimaal te kunnen leveren, zijn er duidelijke betalingsvoorwaarden van kracht voor onze abonnementen. Hiermee willen we zorgen voor transparantie en gemak voor onze gewaardeerde klanten.

Bij RestoManager willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze partners zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in RestoManager stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. RestoManager kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens van RestoManager

  • RestoManager VOF, ook handelend onder de handelsnaam “RestoTakeout”
  • Neerstraat 281, 9250 Waasmunster
  • [email protected]
  • +32 9 277 45 92
  • BE.0743.981.684

Artikel 1: Algemene bepalingen

RestoManager VOF (ook handelend onder de handelsnaam “RestoTakeout”), een VOF met maatschappelijke zetel te Neersstraat 281, 9250 WAASMUNSTER, en met ondernemingsnummer BE.0743.981.684 (hierna ‘RestoManager’) biedt haar klanten de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten met zijn cliënten (hierna ‘Partner(s)’).

Onderhavige Samenwerkingsovereenkomst (“Voorwaarden”) is van toepassing voor elke horeca-oplossing die RestoManager aanbiedt aan zijn Partners. Gebruik maken van de software van RestoManager en het doorvoeren van de eerste betaling houdt in dat de Partner deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Partner worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RestoManager aanvaard zijn. Wanneer we spreken over klanten (Klanten ) van de Partner(s) dan gaat get om particulieren.

Om een abonnement af te sluiten moet de Partner meerderjarig zijn. Indien de Partner nog minderjarig is, mag de Partner geen abonnement starten. In dat geval moet dan gebeuren door diens ouders of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: De Prijs:

Onze abonnementsprijzen zijn steeds te vinden op onze website. We bieden verschillende betalingsperioden aan, waaronder per maand, per kwartaal en per jaar. Alle betalingen dienen in euro (€) te geschieden, tenzij anders vermeld.

RestoManager is gemachtigd om commissie of transactiekosten aan te rekenen, het exacte bedrag hiervan stemt overeen met het gekozen abonnement en kan dus variëren wanneer Partners wijzigen van abonnement.

De Partner is vrij om een bijkomende en vrij te bepalen transactie- en leveringskost naar de Klant toe te bedingen. De Klant dient dan deze vrij te bepalen transactie- en/of leveringskost rechtstreeks te betalen via Mollie bij het uitvoeren van online transacties, zoals het aankopen van een digitale cadeaubon via de website van de Partner of het bestellen van een bestelling via RestoTakeout.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

 

Artikel 3 Aanbod en flexibiliteit in Abonnementsopties:

Bij RestoManager geloven we in keuzevrijheid. Onze klanten hebben de mogelijkheid om hun abonnementstype te wijzigen via het intuïtieve “Abonnement” tabblad in de instellingen van hun eigen RestoManager account. 

RestoManager behoudt zich het recht om de prijzen van de abonnement te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4: Betalingswijze: eenvoudige betaling via automatische incasso:

Om ervoor te zorgen dat u zich kunt concentreren op uw restaurantbeheer zonder gedoe met handmatige betalingen, bieden we de optie van automatische incasso aan. Wanneer u een abonnement afsluit via RestoManager, gaat u akkoord met het opzetten van een domiciliëring via Mollie. Deze veilige en efficiënte methode zorgt ervoor dat de abonnementskosten automatisch van uw gekozen rekening worden geïncasseerd op de afgesproken betalingsperioden (maandelijks, per kwartaal of per jaar). Dit bespaart zowel u als ons waardevolle tijd en voorkomt onduidelijkheden in betalingen.

Artikel 5 & 6: Uitvoering en duur van de overeenkomst

Wij begrijpen dat uw behoeften kunnen veranderen, daarom bieden we flexibele opzeggingsmogelijkheden. Voor het maandelijkse abonnement kunt u dit op elk gewenst moment opzeggen via het “Abonnement” tabblad in uw RestoManager account. Bij opzegging van het maandelijkse abonnement wordt het abonnement direct beëindigd, en er zullen geen verdere incasso’s plaatsvinden.

Voor het kwartaal- of jaarabonnement vragen we u om deze ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum op te zeggen om stilzwijgende verlenging te voorkomen. Restitutie van abonnementskosten bij voortijdige opzegging is niet mogelijk.

Indien een schriftelijke opzegging niet tijdig wordt ontvangen door de andere partij, wordt het contract automatisch verlengd voor een nieuwe periode van één (1) jaar en is de opzeggende partij verplicht om de volledige betaling van het contractbedrag voor het daaropvolgende jaar te voldoen.

Wanneer u als partner geen gebruikt maakt van de automatische abonnementen en nog (voor 2023) in een voorgaand betalingssysteem zit, dan heeft u als Partner een termijn van 30 kalenderdagen om het totale factuurbedrag van de geleverde diensten over te schrijven naar RestoManager op diens rekeningnummer. Dit per factuur.

Indien de Partner na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

RestoManager mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Indien Partner een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt RestoManager zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Partner in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per factuur bedragen.

Elke promotie geldt per Partner waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Partner van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt RestoManager zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van RestoManager is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 277 45 92, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Neerstraat 281, 9250 Waasmunster. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8. Sancties voor niet-betaling

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Partner dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief (bijvoorbeeld bij promoties).

Elke door RestoManager formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Partner gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, RestoManager respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden en het analyseren van de website via Google Analytics

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt uvia een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RestoManager, Neerstraat 281 9250 Waasmunster, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de persoonsgegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Partner is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, RestoManager heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

Artikel 10: Cookies

Binnen het mijn.restomanager.net systeem wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Op onze publieke website echter wel. Surf daarvoor naar deze pagina op onze website. 

Artikel 11. Aantasting geldigheid- niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RestoManager om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

Deze Abonnenemtensvoorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RestoManager Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

RestoManager kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke abonnementsverlenging na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk Recht:

Bij RestoManager staan transparantie en duidelijkheid voorop. Daarom is op deze betalingsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen u en RestoManager het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Bij het gebruik van onze diensten en het afsluiten van een abonnement bij RestoManager, stemt u in met deze betalingsvoorwaarden en verbindt u zich tot naleving ervan. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en staan altijd klaar om uw restaurantbeheer te ondersteunen met onze uitgebreide functionaliteiten en uitmuntende service.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.