Privacyverklaring

RestoManager (hierna “De Aanbieder”) vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt de Aanbieder de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van de website www.restomanager.net en www.restotakeout.com.

Door gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, krijgt de Aanbieder je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Artikel 1: Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige gebruikers van de Website.

Artikel 2: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

RestoManager treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens en dit voor wat betreft de verwerkingen die de Aanbieder op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

RestoManager VOF

Artikel 3: Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het gebruik van deze website?

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier op de Website.

Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact neemt met de Aanbieder via een contactformulier op de Website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. de diensten, de producten of van de Aanbieder. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

De Aanbieder

Contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf

Deze persoonsgegevens worden gebruikt door de Aanbieder om de persoon in kwestie te kunnen beantwoorden.

Het formulier voor meer informatie / contact is terug te vinden op de pagina ‘Contact’ en op diverse andere pagina’s.

Artikel 4: Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De Aanbieder maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website. De Aanbieder geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt De Aanbieder te weten hoe de website gebruikt wordt en kan De Aanbieder deze verbeteren.

Artikel 5: Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen

Voor meer informatie in verband met de cookies kan u onze cookiestatement nalezen. 

Artikel 6: Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

De Aanbieder

Persoonsgegevens die door gebruik te maken van het contactformulier van deze website worden verwerkt door de Aanbieder.

Verwerkers

De Aanbieder doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools,… Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Andere

Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij De Aanbieder daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van De Aanbieder.

Artikel 7: Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

De Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Artikel 8: Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

De Aanbieder erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt De Aanbieder gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet De Aanbieder dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt De Aanbieder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Artikel 9: Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar [email protected].  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan jouw account of contactformulierinzending.

De Aanbieder heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer De Aanbieder je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

De Aanbieder zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag De Aanbieder een redelijke vergoeding aanrekenen of kan De Aanbieder het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat De Aanbieder je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met De Aanbieder waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien De Aanbieder niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via [email protected].

Artikel 10: Welke rechten kan ik uitoefenen?

Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via De Website. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.

Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk De Website te gebruiken. Na de aanvraag zal De Aanbieder je account 30 dagen opschorten om je de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account definitief gewist.

Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen De Website beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door De Aanbieder op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van uw account.

Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Neem gerust contact op met onze servicedesk via [email protected] indien u toch nog verdere vragen zou hebben hieromtrent. Wij helpen u graag verder!