Algemene Verkoopsvoorwaarden Cadeaubonnen

De Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.
  • RestoManager VOF
  • Neerstraat 281
  • 9250 WAASMUNSTER
  • BTW nr. BE 0743.981.684
  • TEL +32 9 277 45 92

Privacybepalingen voor de consument/ gebruiker van de cadeaubon.

RestoManager (hierna “De Aanbieder”) vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt de Aanbieder de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van de website www.restomanager.net en www.restotakeout.com.

Door gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, krijgt de Aanbieder je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door de uitgebreide privacyverklaring te accepteren wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Algemene bepalingen voor de consument/ gebruiker van de cadeaubon.

1. De cadeaubon geeft recht op het bedrag dat vermeld staat op de cadeaubon en betaald is voor het ontvangen van de bon. RestoManager is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de klant betaalt met de aangekochte cadeaubon.

2. De cadeaubon kan binnen het jaar na aankoop worden ingeleverd op dag en tijdstip naar keuze bij het restaurant waar de cadeaubon bij is aangekocht. De consument kan de aangekochte cadeaubon in geen geval en onder geen beding ten overstaan van RestoManager inwisselen voor geld. De cadeaubonnen zijn slechts geldig tot de datum vermeld op de cadeaubon – typisch is dit 1 jaar na de aankoop. De cadeaubonnen zijn geldig uitsluitend bij de handelaars actueel vermeld op de cadeaubon.

3. De vermelde prijzen op de cadeaubon zijn uitgedrukt in euro en geven uitsluitend recht op het arrangement dat er op vermeld staat. Op de cheque is geen BTW van toepassing.

4. De waarde van een cadeaubon kan niet omgeruild worden voor geld, enkel voor producten / diensten. Bij gebruik van de cadeaubon voor producten/diensten met lagere waarde dan de waarde van de cadeaubon (bijvoorbeeld, voor 30 EUR aankopen doen met een cadeaubon van 50 EUR), kan het verschil niet worden terugbetaald in geld. Echter blijft een restwaarde staan op de cadeaubon die later benuttigd kan worden en dit enkel in het restaurant waarbij de cadeaubon werd aangekocht.

5. De consument dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geen geval kan RestoManager worden verplicht een duplicaat van de aangekochte cadeaubon op te maken.

6. RestoManager is niet verantwoordelijk indien de klant een foutief e-mailadres van de Begunstigde invoert. Bovendien draagt RestoManager geen enkele verantwoordelijkheid indien de cadeaubon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.

7. RestoManager is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. RestoManagerdoet hiervoor beroep op de professionele diensten van Mollie ter verzekering van de veiligheid van online betalingen. De consument beschikt niet over het recht van aankoop af te zien eens de betaling is voltooid.

8. RestoManager is in geen enkel geval verantwoordelijk voor terugbetaling van restaurants of zaken die failliet zijn, waardoor cadeaubonnen niet meer gebruikt kunnen worden. 

Evenmin zal RestoManager ertoe gehouden zijn een nieuwe cadeaubon aan de consument te leveren, noch de kosten van een verloren/gestolen/beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte cadeaubon in welke vorm dan ook te vergoeden. Met andere woorden : de cadeaubon is eenmalig downloadbaar zonder dat daar enige uitzondering op gemaakt kan worden. Vervallen bonnen kunnen niet terugbetaald worden aan de consument/gebruiker. Ook wanneer een restaurant in falen gaat of niet meer samenwerkt met RestoManager , kan RestoManager niet worden verantwoordelijk gesteld voor het uitschrijven van een nieuwe cadeaubon voor datzelfde restaurant of een ander restaurant.

RestoManager behoudt zich alle recht hieromtrent voor.

Ingeval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen, heeft RestoManager het recht de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van een schadevergoeding.

RestoManager behoudt zich alle rechten voor.

8. Elke inbreuk zal het gevolg geven tot totale uitsluiting op de website van www.RestoManager.net in zijn geheel. Elke inbreuk op de strafwet zal door RestoManager onverwijld worden aangegeven bij de bevoegde instanties.

Slotbepalingen – Exoneratie

RestoManager verricht alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.restomanager.net en op de uitgave van de cadeaubon. Alle op de website getoonde informatie is onder uitdrukkelijk voorbehoud van druk- of andere fouten.

RestoManager kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de cadeaubon en/of op de website www.restomanager.net of andere websites van bedrijven waar de cadeaubonnen via RestoManager verhandeld worden.

RestoManager doet alle mogelijke inspanningen om de webapplicatie en/of cadeaubonmodules online te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke technische storingen te wijten aan het internet of de internetprovider noch voor de persoon die een cadeaubon wenst aan te schaffen nog aan het restaurant die ze aanbiedt.

RestoManager exonereert zich voor elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens RestoManager via de website van RestoManager.net of websites van gebruikers van de cadeaubonmodule.

De website van RestoManager (www.restomanager.net) kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument en klant opgenomen. RestoManager aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de inhoud van de website die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.